Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SPZD w roku 2017

W roku 2017 Zarząd Główny realizował  swoje  zadania statutowe:

 • Utrzymywanie więzi i rozwijanie współpracy ze społecznością polską Ziemi Drohobyckiej oraz niesienie pomocy w utrzymaniu, renowacji i rozwoju jej spuścizny kulturalnej.
 1. Członkowie Zarządu Głównego – Irena Froch i Bożena Nowicka – uczestniczyły w uroczystym odpuście 24 sierpnia 2017 r. w kościele św. Bartłomieja w Drohobyczu, w czasie którego biskup Zygmunt Kawa poświęcił nowy ołtarz oraz ufundowany przez Romualda Kołudzkiego-Stobbe na prośbę parafian obraz Matki Bożej Kochawińskiej.
 2. Młodzież szkół wałbrzyskich pod opieką członka ZG Adama Piotrowskiego w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” w dniach 8–18 lipca 2017 r. porządkowała cmentarze w Borysławiu na Hukowej Górze i Mraźnicy oraz w Podbużu.
 3. Z inicjatywy Przewodniczącego Koła Lubuskiego Tadeusza Ostrowskiego powstał oddział „zamiejscowy” koła w Słońsku k. Drohobycza, który zrzesza ok. 25 osób. Zebrania koła na Kresach odbywają się 2 razy w roku podczas wyjazdu członków koła z Nowego Miasteczka do Truskawca.
 4. 4 listopada 2017 r. w we wsi Majdan k. Borysławia z udziałem władz ukraińskich i miejscowej ludności odbyło się uroczyste poświęcenie dawnego polskiego cmentarza, który został oczyszczony  i ogrodzony przez harcerzy z Hufca ZHP Opatów dzięki staraniom i finansowemu wsparciu władz powiatu opatowskiego. W uroczystości wzięła udział 50-osobowa delegacja z Opatowa ze starostą Bogusławem Włodarczykiem na czele. Na jego zaproszenie w uroczystości uczestniczyli także członkowie naszego Stowarzyszenia, potomkowie dawnych mieszkańców Majdanu. W lecie przyszłego roku prace renowacyjne będą kontynuowane, a relację z uroczystości można obejrzeć na kanale Youtube.
 • Pomoc Polakom na Ziemi Drohobyckiej – dla zachowania i rozwoju polskiej tradycji, kultury i tożsamości narodowej.
 1. Koła Terenowe i Zarząd Główny SPZD przekazały 1/5 kosztów nowego ołtarza głównego, tj. ok. 11 000 zł dla parafii w Drohobyczu na prace związane z realizacją tej chwalebnej inwestycji.
 2. Kontynuowane były starania o pozyskanie funduszy na rekonstrukcję witraży w kościele pw. św. Bartłomieja w Drohobyczu. Złożona przez nas oferta do Senatu RP o dotację na wykonanie pierwszego z sześciu zabytkowych witraży projektu Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera i Stefana Matejki w kwocie 232 000 zł uzyskała status „dopuszczona” do dalszego procedowania.
 3. Złożony przez ZG SPZD wniosek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa narodowego o dofinansowanie kwota 12 000 zł dwóch Biuletynów naszego Stowarzyszenia w roku 2018 został także przyjęty do dalszego procedowania.
 • Integracja byłych mieszkańców Ziemi Drohobyckiej i jej sympatyków wokół realizacji celów Stowarzyszenia.
 1. Prezes Romuald Kołudzki-Stobbe wziął udział we Mszy Św. za zmarłych i poległych na Kresach, po której odbyło się spotkanie środowisk kresowych zorganizowane przez panią Aleksandrę Biniszewską, Dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowickiej.                                                  Uczestniczył również konferencji w Senacie RP poświęconej 7 wiekom obecności Ormian w Polsce. Napisał także list do wójta gminy Lubaczów, Pana Wiesława KAPLA, z podziękowaniem za zaproszenie i wieloletnie działania na rzecz organizacji kresowych oraz wspaniałą organizację Festiwalu Dziedzictwa Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, w którym uczestniczył i który tradycyjnie już na przełomie lipca i sierpnia odbywa się od lat w Lubaczowie. Najważniejszym jego celem jest integracja środowisk kresowych oraz kultywowanie pamięci o dawnych Kresach Rzeczypospolitej.
 2. Władysław Olszewski, Przewodniczący Koła Członków Korespondentów, wziął udział w konferencji „Kresy Południowo-Wschodnie – polska kultura współcześnie odkrywana” zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski wspólnie z Polonistycznym Centrum Naukowo-Informacyjnym w Drohobyczu w dniach 30 czerwca–6 lipca 2017 r.
 3. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pomysłodawcy Władysława Olszewskiego w zbieranie funduszy została zrealizowana zgłoszona przez niego we wrześniu 2016 r. inicjatywa upamiętnienia ostatniego dyrektora POLMIN-u inż. Zygmunta Biluchowskiego, a wykonany na cmentarzu w Zakopanem pomnik-nagrobek czeka na uroczyste odsłonięcie wiosną tego roku.
 4. W grudniu 2017 r. Zarząd Główny przyjął uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do upamiętnienia w formie tablicy 27 borysławskich ofiar NKWD, członków ZWZ.
 5. Z inicjatywy członków Koła Terenowego w Wałbrzychu i dzięki pomocy księdza Mirosława Krasnowskiego, kapelana Koła, który jednocześnie wystarał się o fundusze na ten cel, 14.10.2017 r. na terenie Starej Kopalni odbyła się  uroczystość ponownego poświęcenia pamiątkowej tablicy, ufundowanej z okazji 50. rocznicy przybycia do Wałbrzycha  ekspatriantów z Borysławia. Tablica została ufundowana w sierpniu 1995 r. przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód  w Wałbrzychu.
 6. Koło Terenowe w Wałbrzychu, korzystając z pobytu na Dolnym Śląsku lektora Domu Spotkań z Historią w Warszawie Pana Tomasza Kuby Kozłowskiego, zorganizowało 2 prelekcje o tematyce kresowej dla młodzieży licealnej.
 7. Dzięki inicjatywie Krzysztofa Lorenza uruchomiona została nowa strona internetowa naszego Stowarzyszenia, która działa pod adresem www.spzd.pl. Zamieszczone zostały na niej 3 ostatnie numery naszego Biuletynu, będzie także opublikowany spis treści poprzednich Biuletynów, a w archiwum zostały zachowane wcześniej publikowane materiały.
 8. W roku 2017 planowo ukazały się dwa kolejne numery Biuletynu SPZD, to jest nr 20 i 21.
 9. Przyznano 3 tytuły Członka Honorowego SPZD inicjatorom renowacji polskiego cmentarza w Majdanie, to jest Panom: Bogusławowi WŁODARCZYKOWI, Staroście Opatowskiemu, Władysławowi DUDZIE, Dyrektorowi Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego, jak również Dariuszowi BIŃCZAKOWI, Komendantowi Hufca ZHP Opatów.
 10. Do Koła Korespondentów przyjęto 57 nowych członków.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • 17 czerwca 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Kół SPZD, po którym ukonstytuowały się władze Stowarzyszenia na lata 2017–2020.
 • 23 września 2017 r. podjęta została  uchwała w sprawie wszystkich aspektów składki członkowskiej w SPZD, ujednolicając jej wysokość dla członków kół terenowych i członków korespondentów, tj. 40 zł rocznie, a w ramach tej kwoty zapewniono dostawę dwóch numerów naszego Biuletynu. Podjęto też uchwałę o zwrocie kosztów przejazdu na cokwartalne zebrania ZG Przewodniczącemu Koła Członków Korespondentów.
 • 9 grudnia 2017 r. został zatwierdzony roboczy regulamin rejestracji posiedzeń ZG SPZD.
 • Dystrybucję Biuletynów dla Członków Korespondentów prowadzi nowy członek Głównej Komisji Rewizyjnej Czesław Reczuch.