WRZESIEŃ 2018

Sprawozdanie z działalności Koła CzłonkówKorespondentów SPZD
za okres od 15.06.2014 do 17.06.2017

Zadaniem KK jest realizacja programu określonego Statutem SPZD, a przede wszystkim integrowanie rodaków z Ziemi Drohobyckiej rozsianych po Polsce i świecie. Szczególny nacisk położono na dotarcie do środowisk wiejskich dawnego pow. drohobyckiego, takich jak Rychcice i okolice Medenic czy Wołoszcza z przysiółkiem Zady. Dumą KK jest stały wzrost liczby członków koła, szczególnie
z młodego pokolenia, oraz zaangażowanie potomków członków koła, którzy odeszli.
Działalność koła realizowana jest poprzez: nabór nowych członków (w tym zaangażowanie następców tych, którzy odeszli), poszukiwanie rodzin oraz ich integrację poprzez opracowywanie drzew genealogicznych, organizowanie i współorganizowanie wycieczek na Ziemię Drohobycką, propagowanie
historii Ziemi Drohobyckiej i jej mieszkańców w różnych formach, rozprowadzanie publikacji i map archiwalnych związanych z Ziemią Drohobycką oraz archiwizację dokumentów, zdjęć, wspomnień itp., współpracę z organizacjami kresowymi (w tym udział w ich programach i konferencjach), a także współpracę z Redakcją Biuletynu SPZD oraz rozprowadzanie jego egzemplarzy wśród członków koła 2 razy w roku.
Ze względu na specyfikę KK, którego członkowie są rozproszenie po Polsce i świecie, a cała działalność KK jest umocowana przy Zarządzie Głównym (brak zarządu koła, odmiennie niż w kołach terenowych), ww. działalność jest realizowana jednoosobowo przez przewodniczącego koła.

Zrealizowane cele:
1. Nabór członków do Koła Korespondentów.
Na wniosek przewodniczącego KK na zebraniach Zarządu Głównego SPZD przyjęto 115 członków, tj. od nru 351 do 465 (w poprzedniej kadencji – 84 czł.), w tym 48 kobiet i 67 mężczyzn. Urodzonych przed 1939 – 24, w okresie wojennym i powojennym (1939–1955) – 57, od 1956 – 34. Najmłodszy przyjęty w tej kadencji członek, rocznik 1992, ma korzenie z Medenic, najstarszy urodził się w Borysławiu
w 1921 roku. Pod względem miejsca urodzenia lub korzeni: Drohobycz – 47, Rychcice i okolice – 35, Majdan – 13, Borysław – 9, Medenice i okolice – 8, Wołoszcza i Zady – 3. Kontynuacja członkostwa przez rodzinę – 3, przybyło członków zagranicznych – 1 (łącznie jest ich 5). Od początku istnienia koła do końca tej kadencji ubyło 157 członków. Liczba czynnych członków KK na dzień sprawozdawczy wynosi 308.
2. Propagowanie Ziemi Drohobyckiej.
Koło było współorganizatorem:
a) wycieczki na trasie Bolesławiec–Katowice–Lwów–Drohobycz
b) wycieczki na trasie Bolesławiec–Zbaraż–Drohobycz
c) wspólnie z Muzeum Śląskim w Bytomiu wystawy „Drohobycz–miasto jedyne na świecie” otwartej 13.11.2014 r. z udziałem władz miasta, przedstawicieli ZG SPZD z Prezesem na czele i Członkiem Honorowym prof. S.S.Nicieją. Wystawa czynna była do 25.01.2015 r. i odwiedziło ją ponad 1000 osób. Zainicjowano budowę w Zakopanem nagrobka (pomnika) ostatniego dyrektora rafinerii POLMIN
inż. Zygmunta Biluchowskiego i jego żony Heleny. W zbiórce, w której wzięli udział członkowie KK i kół terenowych, do 30.05.2017 r. zebrano 6030 zł.
Z inicjatywy przewodniczącego koła tytuł Honorowego Członka SPZD za propagowanie Ziemi Drohobyckiej otrzymał Pan Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie.
3. Rozprowadzanie Biuletynów SPZD i publikacji.
2 razy w roku rozprowadzano Biuletyn wśród członków koła oraz okolicznościowo przekazano niektórym osobom, które ukończyły 90 lat i więcej oraz rodzinom, w których odszedł członek KK. Rozprowadzano również VII tom „Kresowej Atlantydy” prof. S.S.Niciei oraz rozpowszechniano różne materiały związane z Ziemią Drohobycką i archiwalne numery Biuletynu.
4. Sprawy finansowe.
Koło Członków Korespondentów jest rozliczane bezpośrednio przez Zarząd Główny. Przewodniczący Koła prowadzi imienny wykaz członków, dokumentując wysokość wpłacanych składek i darowizn na Fundusz Wydawniczy na podstawie wyciągów bankowych przekazywanych przez skarbnika ZG. Sporadyczne wpłaty na ręce przewodniczącego wraz z imienną listą przekazywane są na konto ZG. W okresie sprawozdawczym z tytułu darowizn przekazano do ZG kwotę 720 zł.
5. Różne.
Przewodniczący KK bierze czynny udział w redagowaniu Biuletynu SPZD jako autor artykułów, a także prowadzi stałe rubryki, takie jak: wykaz nowych członków KK, wykaz wpłat członków KK, wykaz tych, którzy odeszli, wykaz jubilatów, którzy ukończyli 90 lat i więcej. Ponadto interesuje się losem wiekowych członków KK, odwiedza ich osobiście lub utrzymuje z nimi stały kontakt telefoniczny.
6. Wnioski.
Biorąc pod uwagę duży zakres obowiązków przewodniczącego KK widzę potrzebę jeszcze bardziej intensywnego skupienia się na naborze nowych członków KK wobec faktu zmniejszania się liczby członków w kołach terenowych. Dlatego proponuję, aby od 1 lipca 2017 r. obowiązki dystrybucji Biuletynu powierzyć komu innemu, a od 1 stycznia 2018 r. obowiązek pilnowania terminowości wpłat składek członkowskich powierzyć.

Władysław Olszewski

______________________________________________________

marzec 2018

Darowizna lub 1% na pomoc Ziemi Drohobyckiej

Od 01.01.2016 r. Stowarzyszenie nie otrzymuje żadnych dotacji państwowych. Apelujemy o wpłaty Członków Stowarzyszenia na Fundusz Wydawniczy w ramach 1% odpisu podatkowego z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym podatku za 2017 r. Aby to uczynić, należy:

 – dokonać wpłaty dowolnej kwoty (darowizna) na konto FLMŚ 57-516 Wójtowice, ul. Górna 19,  nr konta: 80 1090 2297 0000 0005 8800 8801 ze wskazaniem: „Fundusz Wieczysty Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej” (umożliwia to odliczenie tych kwot od podstawy opodatkowania Darczyńcy w danym roku) lub

 – w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego PIT wpisać nazwę naszej partnerskiej organizacji: Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika nr KRS 0000063627 oraz wyliczoną kwotę 1%  podatku z jednoczesnym wskazaniem „Fundusz Wieczysty Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej”.

Zarząd Główny SPZD

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

______________________________________________________

MARZEC 2018

Przypomnienia rocznicowe

Wieloletni Redaktor Naczelny Ziemi Drohobyckiej i Biuletynu SPZD

Jerzy Maria Pilecki

20 maja 2018 r. kończy 95 lat. Życzymy Mu wiele zdrowia i entuzjazmu
w pracy na rzecz Stowarzyszenia.
Tego samego życzymy Jego Małżonce Halinie, która 27 maja 2018 r. kończy 90 lat.

Redakcja Biuletynu SPZD

Jubileusz obchodzą też Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
• 4.01.1953 r. – Czesław Reczuch – 65 lat
• 22.06.1938 r. – Paweł Bryszkowski – 80 lat
• 20.06.1928 r. – OMP Cap. Dominik Orczykowski, Członkek Honorowy SPZD – 90 lat

W 2018 roku mijają:
• 30.03.1943 r. – 75 rocznica śmierci Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek”, członka
Szarych Szeregów, uczestnika akcji pod Arsenałem
• 15.05.1978 r. – 40 rocznica śmierci Andrzeja Chciuka
• 1943 r. – 75 rocznica śmierci Tadeusza Kaniowskiego, dyrektora gimnazjum „Jagiełły”
• 1873 r. – 145 rocznica urodzin Wilhelma Russa, nestora polskiej fotografii

Anna Krzosek

______________________________________________________

MARZEC 2018

Polscy przewodnicy i prywatne kwatery we Lwowie

Fachowe oprowadzanie po Lwowie, pilotowanie grup turystycznych po Kresach w języku polskim Tel: 0-0380679447843, 0-380677477329, 0-380504304511, 0-380504307007, 0-380509494445, 0-380987175971, 0-380676750662.
Usługi prowadzone są przez miejscowych Polaków, u których oprócz samego noclegu można poznać tajniki kuchni lwowskiej oraz ciekawostki z historii Kresów. Wygodę zapewniają niezależne pokoje, łazienka i WC. Jest również możliwość korzystania z pełnego lub częściowego wyżywienia. Osoby podróżujące samochodem mają zapewnione miejsce na bezpiecznym parkingu.
Tel/fax +38 0322 75 43-95, kom.: +38 0662 552 301, e-mail: kwatery@tylkowelwowie.com.

                                                                                         Red.

______________________________________________________

Poszukuję rodziny Duciak, Zalków

Witam Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej.Piszę ten list w imieniu krewnego, który poszukuje wszelkich informacji na temat rodziny Duciak (Dutsyak) i Zaluków jak również osób spokrewnionych. Rodziny te mieszkały w Drohobyczu i okolicach. Jeśli posiadacie Państwo jakąkolwiek wiedzę na ich temat proszę o kontakt e-mail: wiktor.kula@o2.plPozdrawiam Wiktor Kula