STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI DROHOBYCKIEJ

 Uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Stowarzyszenia, dnia 14 maja 2001 roku
Indeks

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE.
ROZDZIAŁ II – CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI.
ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE, ICH PRAWA i OBOWIĄZKI.
ROZDZIAŁ IV – STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ.
ROZDZIAŁ V – ORGANIZACYJNA STRUKTURA TERYTORIALNA.
ROZDZIAŁ VI – REPREZENTOWANIE STOWARZYSZENIA,                 ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, ORAZ WARUNKI DO               PODEJMOWANIA UCHWAŁ.
ROZDZIAŁ VII – MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA.
ROZDZIAŁ VIII – SPRAWY DYSCYPLINARNE.
ROZDZIAŁ IX – ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.
ROZDZIAŁ X – POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Treść

I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej zwane dalej STOWARZYSZENIEM działa na mocy Ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. Nr 20, poz.104, z późniejszymi zmianami) oraz mniejszego Statutu.

§ 2. STOWARZYSZENIE uznaje indywidualne prawo swoich Członków do własnych przekonań i poglądów w sprawach pozastatutowych.

§ 3. Terenem działania STOWARZYSZENIA jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Wrocław.

§ 4. STOWARZYSZENIE opiera swoją działalność na pracy społecznej Członków.

§ 5. STOWARZYSZENIE ma osobowość prawną.

§ 6. STOWARZYSZENIE może powoływać jednostki terenowe „Koła” w tym Koło Członków Korespondentów, które obejmują zasięgiem swego działania jedno lub kilka województw – stosownie do określonych w mniejszym Statucie zasad i wewnętrznej struktury organizacyjnej. Koła mogą posiadać osobowość prawną.

§ 7. STOWARZYSZENIE może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 8. STOWARZYSZENIE może używać oznaczeń, emblematów, odznak, pieczęci, listowników itp., ustalonych przez Zarząd Główny, a w odniesieniu do Kół terenowych – przez Zarządy tych Kół w uzgodnieniu z Zarządem Głównym.

 

II – CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI.

§ 9. Celem działania STOWARZYSZENIA jest:
1. Utrzymywanie więzi i rozwijanie współpracy ze społecznością polską na Ziemi Drohobyckiej.
2. Niesienie pomocy w utrzymaniu, renowacji i rozwoju polskiej spuścizny kulturalnej Ziemi Drohobyckiej.
3. Pomoc Polakom na Ziemi Drohobyckiej – dla zachowania i rozwoju polskiej tradycji, kultury i tożsamości narodowej.
4. Integracja byłych mieszkańców Ziemi Drohobyckiej i jej sympatyków wokół realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 10. Sposobem realizacji wymienionego celu jest:
1. Udzielanie materialnej i duchowej pomocy polskim organizacjom społeczno-kulturalnym działającym na Ziemi Drohobyckiej.
2. Wspieranie będących w szczególnej potrzebie osób polskiego pochodzenia i ich rodzin znajdujących się na tamtejszym terenie.
3. Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w ciężkich warunkach, pochodzącym z Ziemi Drohobyckiej, a zamieszkałym w Polsce.
4. Udzielanie pomocy osobom zamieszkałym na Ziemi Drohobyckiej w okresie ich nauki w Polsce.
5. Organizowanie i opłacanie pobytu dzieci i młodzieży z Ziemi Drohobyckiej w czasie ich obecności w Polsce na koloniach i obozach.
6. Udzielanie pomocy w celu zachowania obiektów materialnych kultury polskiej na terenach Ziemi Drohobyckiej, jak: budowli, pomników, kościołów, kaplic, cmentarzy, zbiorów.
7. Integrowanie Członków STOWARZYSZENIA z mieszkańcami Ziemi Drohobyckiej w duchu patriotyzmu, między innymi poprzez organizowanie imprez kulturalnych, zjazdów, wycieczek itp.
8. Podejmowanie w stosownych instancjach polskich starań sprzyjających powstawaniu regulacji prawnych i/ lub inicjatyw zabezpieczających poszanowanie praw polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie.
9. Gromadzenie dokumentacji historycznej i wspomnieniowej oraz jej upowszechnianie.
10. Propagowanie Ziemi Drohobyckiej, jej piękna, osiągnięć, ludzi.

 

III – CZŁONKOWIE, ICH PRAWA i OBOWIĄZKI.

 

§ 11. 1. STOWARZYSZENIE zrzesza Członków: a. zwyczajnych,
b. korespondentów, c wspierających, d. honorowych.
2. Członkami STOWARZYSZENIA mogą być osoby fizyczne i prawne, także spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba prawna może być wyłącznie Członkiem wspierającym.
3. Członkostwo STOWARZYSZENIA przyznawane jest przez Zarząd Koła lub przez Zarząd Główny wobec Członków Korespondentów – po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji o zamiarze należenia do STOWARZYSZENIA.
4. Członkiem zwyczajnym STOWARZYSZENIA może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, identyfikująca się z celami STOWARZYSZENIA.
5. Członkiem Korespondentem może być osoba fizyczna identyfikująca się z celami STOWARZYSZENIA i jego Statutem, która ze względu
na odległe miejsce zamieszkania lub z innych powodów nie może brać udziału w zebraniach Koła.
6. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje ofiarność na rzecz STOWARZYSZENIA.
7. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, nie związana uprzednio z Ziemią Drohobycką, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei STOWARZYSZENIA lub w inny sposób zasłużyła się dla STOWARZYSZENIA lub Ziemi Drohobyckiej. Uchwałę o Członkostwie Honorowym podejmuje Zarząd Główny, uwzględniając szczególne zasługi w realizacji celów STOWARZYSZENIA oraz dla Ziemi Drohobyckiej. Członkom Honorowym przysługują prawa przewidziane dla Członków zwyczajnych. Członkowie Honorowi są zwolnieni od płacenia składek członkowskich.
8. Utrata członkostwa w STOWARZYSZENIU następuje wskutek rezygnacji z przynależności do STOWARZYSZENIA.
9. Zarząd Koła może pozbawić członkostwa w Stowarzyszeniu w przypadku nieprzestrzegania Statutu, uchylania się od płacenia składek członkowskich, oraz w innych szczególnych i uzasadnionych okolicznościach.
10. Od uchwały stwierdzającej utratę członkostwa przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego.
11. Członkowie STOWARZYSZENIA należą organizacyjnie do właściwego Koła terenowego, lub Koła Członków Korespondentów.
12. Członkowie STOWARZYSZENIA mają następujące prawa;
a. czynne i bierne prawo wyborcze (z wyjątkiem osób prawnych),
b. uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, odczytach, oraz innych imprezach organizowanych przez STOWARZYSZENIE.
c. korzystania z pomocy STOWARZYSZENIA.
d. zgłaszania opinii, wniosków, postulatów i propozycji pod adresem STOWARZYSZENIA.
13. Członkowie Wspierający mają prawo określać przeznaczenie ofiarowanych przez nich dotacji.
14. Członkowie STOWARZYSZENIA mają obowiązek przestrzegania postanowień Statutu i opłacania składek członkowskich.

 

IV – STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ.

§  12. Władzami naczelnymi STOWARZYSZENIA są:
1. Walne Zebranie Delegatów Kół terenowych
2. Zarząd Główny
3. Główna Komisja Rewizyjna
§ 13. Władzami Kół STOWARZYSZENIA są:
1. Walne zebranie Członków Koła
2. Zarząd Koła, lub w przypadku Koła Członków Korespondentów – jego Przewodniczący, powoływany przez Zarząd Główny. W Kole Członków Korespondentów nie powołuje się Zarządu ani Komisji Rewizyjnej. Funkcje nadzoru pełni Zarząd Główny.
3. Komisja Rewizyjna – o ile jej powołanie uznane zostanie przez Zarząd Koła za niezbędne.

§14. 1. Kadencja władz STOWARZYSZENIA trwa 3 (trzy) lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym chyba, że zebrani zwykłą większością głosów postanowią głosować jawnie.
2. Wybory władz STOWARZYSZENIA dokonuje się zwykłą większością głosów przy obecności:
a. w pierwszym terminie zwołanego zebrania, co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.
b. w drugim terminie (po następnych 30 minutach), bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
c. uprawnionym do głosowania jest Członek SPZD nie zalegający z opłacaniem składek dłużej niż przez 6 miesięcy.
3. Uchwały władz STOWARZYSZENIA podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne.
4. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci Członka władz STOWARZYSZENIA – skład osobowy tych władz może być uzupełniony w drodze dokooptowania przez Zarząd spośród Członków STOWARZYSZENIA na czas trwania

 

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW KÓŁ.

§ 15. 1. Walne Zebranie Delegatów Kół jest najwyższą władzą STOWARZYSZENIA.
2. W Walnym Zebraniu Delegatów Kół udział biorą:
a. Delegaci Kół – z głosem stanowiącym.
b. Zaproszeni goście i sympatycy – z głosem doradczym.
3. Obrady Walnego Zebrania prowadzi wybrany przez Delegatów Kół – przewodniczący zebrania.
4. Walne Zebranie Delegatów Kół może być:
a. zwyczajne zwoływane przez Zarząd Główny raz na rok w terminie do 15 maja w celu przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu Głównego za rok ubiegły i uchwalenia zamierzeń na rok bieżący.
b. nadzwyczajne zwoływane przez Zarząd Główny, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Kół jest zwoływane przez Zarząd Główny z inicjatywy własnej, lub na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, lub na pisemny wniosek większości Kół terenowych.
6. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Kół w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku określonego w punkcie 5 powyżej.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Kół obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. O terminie Walnego Zebrania Delegatów Kół – Zarządy Kół terenowych mają być powiadomione na 30 dni przed Zebraniem z jednoczesnym dostarczeniem materiałów dotyczących tematyki obrad.
9. Do udziału w Walnym Zebraniu, Koła wybierają spośród siebie Delegatów – po jednym na dziesięciu Członków, jednak nie mniej niż dwóch.
10. Wybranym Delegatom Zarządy Kół wystawiają mandaty upoważniające do uczestnictwa w Walnym Zebraniu i w głosowaniu.

§ 16. Do kompetencji Walnego ( zwyczajnego) zebrania Delegatów Kół należy:
1. Uchwalanie Statutu i jego zmian.
2. Uchwalanie głównych kierunków działania STOWARZYSZENIA.
3. Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu Głównego oraz Członków władz naczelnych.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom – na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
5. Nadawanie w szczególnych przypadkach tytułu Prezesa Honorowego STOWARZYSZENIA na wniosek Zarządu Głównego.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach rozporządzania majątkiem STOWARZYSZENIA.
7. Podejmowania uchwał w sprawach wniosków zgłaszanych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Delegatów Kół.
8. Powoływanie komisji do określonych spraw.
9. Podejmowanie uchwal w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 ZARZĄD GŁÓWNY

 

§ 17. 1. W czasie pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów Kół działalność STOWARZYSZENIA jest prowadzona i kierowana przez Zarząd Główny.
2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes i do dziesięciu Członków oraz wszyscy Przewodniczący Kół terenowych.
3. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
4. W ramach Zarządu Głównego SPZD działa Redakcja własnego periodyku „ZIEMIA DROHOBYCKA”*) oraz Komisja Historyczna. Redaktora Naczelnego periodyku SPZD i Przewodniczącego Komisji Historycznej powołuje Zarząd Główny, a oni dobierają sobie współpracowników.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie mniej niż raz w kwartale.

 

§ 18. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1. Prowadzenie działalności statutowej STOWARZYSZENIA oraz realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatów.
2. Zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów Kół.
3. Reprezentowanie STOWARZYSZENIA na zewnątrz.
4. Uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu Głównego.
5.Uchwalanie okresowych programów pracy STOWARZYSZENIA.
6. Uchwalanie budżetu STOWARZYSZENIA i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.
7. Zarządzanie majątkiem STOWARZYSZENIA.
8. Przygotowywanie programu obrad Walnego Zebrania Delegatów Kół.
9. Składanie sprawozdań rocznych z działalności STOWARZYSZENIA w czasie Walnego Zebrania Delegatów Kół i zgłaszanie wniosków.
10. Powoływanie i rozwiązywanie Kół.
11. Koordynacja działalności i programów Kół terenowych.
12. Zawieszanie uchwał Zarządów Kół w razie ich sprzeczności z postanowieniami Statutu oraz przepisami i/lub uchwałami władz nadrzędnych.
13. Podejmowanie uchwał o przynależności STOWARZYSZENIA do krajowych i/łub międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli do tych organizacji i na imprezy zagraniczne.
14. Zawieranie porozumień i/lub umów z innymi podmiotami prawnymi, sponsorami i władzami naczelnymi innych organizacji.
15. Nadawanie tytułu Członka Honorowego STOWARZYSZENIA.
16. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Kół w tym również w sprawach skarg i zażaleń oraz w sprawach dyscyplinarnych.
17. Powoływanie komisji lub zespołów do określonych zadań.

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 19. 1. Główna Komisja Rewizyjna jest władzą STOWARZYSZENIA powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu Członków, którzy
na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, jednego zastępcę przewodniczącego, oraz sekretarza.
3. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
3.1 Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej STOWARZYSZENIA z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami władz – działalności Zarządu Głównego STOWARZYSZENIA
3.2 Przedstawianie Zarządowi Głównemu protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
3.3 Składanie Walnemu Zebraniu Delegatów Kół sprawozdań ze swej działalności oraz zgłaszanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego.
3.4 Postulowanie zwołania Walnego Zebrania Delegatów Kół w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym w Statucie.
3.5 Postulowanie zwołania w ciągu 30 dni posiedzenia Zarządu Głównego celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej.
3.6 Uchwalenie własnego regulaminu działania oraz regulaminu komisji rewizyjnej kół terenowych.
3.7 Nadzorowanie Komisji Rewizyjnych Kół terenowych.
3.8 Przeprowadzanie kontroli w tych Kołach terenowych, w których komisje rewizyjne nie zostały powołana

§20. 1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym – w posiedzeniach Zarządu Głównego.

V – ORGANIZACYJNA STRUKTURA TERYTORIALNA.

§ 21. 1. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi STOWARZYSZENIA są Koła terenowe i Koło Korespondentów w których skupiają się Członkowie STOWARZYSZENIA.
2. Koła STOWARZYSZENIA mogą być zakładane z inicjatywy oddolnej 9 potencjalnych członków i/lub być powoływane przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej 8 zainteresowanych.
3. Rozwiązanie Koła w trybie podjętej uchwały przez Zarząd Główny następuje w przypadku:
– zaprzestania faktycznej działalności przez Koło,
– zmniejszenia stanu liczbowego Członków poniżej liczby osób wymaganej dla jego powołania – przez okres ponad jednego roku,
– złożenia przez Zarząd Koła wniosku o jego rozwiązanie.
4. Zarząd Główny jest uprawniony do zawieszenia w czynnościach Zarządu Koła w przypadku braku działalności, lub w razie działalności niezgodnej ze Statutem i uchwałami władz STOWARZYSZENIA.
5. Zawieszając Zarząd Koła – Zarząd Główny powołuje Zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków Koła.

 

§22. WŁADZE KOŁA
1. Władzami Kół terenowych są:
a. Walne Zebranie Członków Koła,
b. Zarząd Koła,
c. Komisja Rewizyjna Koła.

§23. 1. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.

§24. ZARZĄD KOŁA
1. Zarząd Koła kieruje działalnością STOWARZYSZENIA na terenie swego działania.
2. Zarząd Koła składa się z Przewodniczącego, oraz zależnie od liczby Członków Koła – z 3 do 7 Członków Zarządu. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Zebrania Kół niezależnie od posiedzeń Zarządu odbywają się również raz na miesiąc.
4. Posiedzenia Zarządu i Zebrania Koła zwołuje lub ustala Przewodniczący Koła.
5. Do zakresu działania Zarządu Koła należy:
5.1 Prowadzenie wielowątkowej działalności statutowej STOWARZYSZENIA oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów Kół, Zarządu Głównego, i Walnego Zebrania Członków Koła.
5.2 Szczegółowe planowanie, organizowanie i realizacja zadań statutowych.
5.3 Uchwalanie budżetu Koła i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.
5.4 Reprezentowanie Koła na zewnątrz przez Przewodniczącego, w tym na piśmie, oraz po uzgodnieniu z nim przez Członków Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej i Członków Koła.
5.5 Przyjmowanie Członków Koła oraz unieważnianie członkostwa zgodnie z postanowieniami Statutu (vide Rozdział III).
5.6 Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Koła.
5.7 Współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie koła.
5.8 Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Koła, jak również w trakcie innych zebrań Koła.
5.9 Powoływanie komisji do określonych zadań.
5.10 Składanie Zarządowi Głównemu dorocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Koła do końca stycznia za rok obiegły. Dotyczy to również Przewodniczącego Koła Członków Korespondentów.
5.11 Rozpatrywanie i rozstrzyganie:
5.11.1 Spraw związanych z naruszeniem przez Członków postanowień Statutu, uchwał, i z działaniem na szkodę lub dobre imię STOWARZYSZENIA.
5.11.2 Spraw spornych i zatargów wynikłych pomiędzy Członkami STOWARZYSZENIA.
6. Przyjmowanie składek członkowskich.
7. Uchwalanie wniosków o rozwiązanie Koła.

§25. KOMISJA REWIZYJNA KOŁA
1. Komisja Rewizyjna Koła jest powołana do oceny działalności Zarządu Koła.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech Członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy:
3.1 Ocena działalności Zarządu Koła pod względem celowości, prawidłowości i zgodności działania ze Statutem i uchwałami władz STOWARZYSZENIA.
3.2 Współpraca z Główna Komisją Rewizyjną, o ile zachodzi taka potrzeba.
3.3 Składanie Walnemu Zebraniu Członków Koła sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków w sprawie absolutorium dla ‚ Zarządu Koła.
3.4 Komisja Rewizyjna Koła jest obowiązana przeprowadzić ocenę działalności Koła co najmniej raz w roku.
3.5 Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła mają prawo uczestniczenia w
posiedzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym.
3.6 Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach STOWARZYSZENIA.
3.7 W razie uzasadnionej sytuacji – Komisja Rewizyjna może żądać zwołania przez Zarząd – Walnego Zebrania Członków Koła.
3.8 Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej Koła mogą być określone w regulaminie opracowanym przez tę Komisję, w oparciu o regulamin opracowany przez Główną Komisję Rewizyjną.

VI – REPREZENTOWANIE STOWARZYSZENIA, ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, ORAZ WARUNKI DO PODEJMOWANIA UCHWAŁ.

§ 26.
1. Do występowania w imieniu STOWARZYSZENIA powołani są: Prezes lub Wiceprezes, jak również upoważniony przez jednego z nich inny Członek Zarządu Głównego.
2. Do występowania w imieniu Koła powołany jest jego Przewodniczący, lub w uzgodnieniu z nim inny Członek Zarządu Koła. Dla zaciągnięcia zobowiązania majątkowego potrzebny jest również podpis Skarbnika w przypadku, gdy Przewodniczący Koła nie posiada prawa jednoosobowego podpisu bankowego.
3. Zaciągniecie zobowiązania majątkowego powyżej zł 300 jest uwarunkowane uprzednim podjęciem stosownej uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu Koła.
4. Środki pieniężne mają być przechowywane w banku na koncie Zarządu Głównego STOWARZYSZENIA, w banku na koncie Koła i/łub na książeczce PKO.
5. Uchwały Zarządu Głównego i Zarządów Kół dla swej ważności muszą być protokołowane, a protokoły podpisywane przez jedną z osób powołanych do występowania w imieniu STOWARZYSZENIA albo Koła, oraz Sekretarza, a w sprawach majątkowych również przez Skarbnika.

VII – MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA.

§27.
1. Majątek STOWARZYSZENIA powstaje ze składek członkowskich, z dotacji, z darowizn, ze spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.
1.1. Majątek STOWARZYSZENIA składa się ze środków finansowych oraz przedmiotów, dokumentacji, i zbiorów informacji – będących w posiadania całej struktury organizacyjnej STOWARZYSZENIA.
1.2. Każda z jednostek organizacyjnych STOWARZYSZENIA prowadzi księgę inwentaryzacyjną posiadanych w swojej dyspozycji zasobów materialnych a ich zmiany (nabytki, ubytki) umieszcza w swoim dorocznym sprawozdaniu.
2. Majątek STOWARZYSZENIA wykorzystywany jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

VIII – SPRAWY DYSCYPLINARNE.

§28.
1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie:
a. spraw związanych z naruszeniem przez Członków postanowień Statutu, uchwał władz, łub działaniem na szkodę i dobre imię STOWARZYSZENIA, oraz
b. spraw spornych i zatargów wynikłych pomiędzy Członkami, należy do kompetencji Zarządów Kół terenowych, lub, również w trybie odwoławczym – do Zarządu Głównego.

IX – ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.

§29.
1. Uchwalenie Statutu, lub jego zmiana, lub podjęcie uchwały o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA przez Walne Zebranie Delegatów Kół – wymaga większości głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, oraz uprzedniego zamieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Kół.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA, Walne Zebranie Delegatów Kół jest zobowiązane określić sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku STOWARZYSZENIA stosownie do wymogów cytowanej na wstępie Ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, z późniejszymi zmianami.

X – POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Statut niniejszy wchodzi w życie po uprawomocnieniu się odnośnego postanowienia sądu rejestrowego, i zastępuje Statut zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki w Legnicy dnia 31.07.1989 roku, ze zmianami wprowadzonymi postanowieniem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu dnia 9 września 1995 r.
2. Niniejszy Statut uchwalony został Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej dnia 14 maja 2001 roku w Częstochowie na Jasnej Górze.

Podpisy:
1. Prezes Stowarzyszenia Ziemi Drohobyckiej: Adam Czupkiewicz,
2. Wiceprezes Stowarzyszenia,
Przewodniczący Koła Warszawskiego: Romuald Kołudzki–Stobbe,
3. Honorowy Prezes, Przewodniczący Koła w Legnicy: Roman Lorenz
Sekretarz ZG SPZD: Jerzy Cichoń